Passai Katas

Passai-Sho

Pasai Sho 糸洲パッサイ

Passai-Dai